ДОГОВОР  ЗА  НАЕМ  НА  АВТОМОБИЛ

І.ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наемодателят  предоставя  на  Наемателя  за  временно  ползване собствения  си автомобил,  наричан  по-долу  "автомобила",  подробно описан на страница първа от настоящия договор срещу възнаграждение,  посочено  в  раздел  трети  от  договора.
2. Наемателят    декларира, че ще ползва автомобила само по предназначение.
4.Наемателят трябва да притежава редовни и валидни лични документи  -  паспорт,  лична  карта,  свидетелство  за  управление  на  МПС и  контролен  талон.
5. Само записаните в настоящия договор лица (НАЕМАТЕЛЯТ И ДОПЪЛНИТЕЛНИЯТ ШОФЬОР) могат да управляват наетия автомобил.
6. Минималният  срок  за  наемане  на  автомобила  е  24 (двадесет  и четири) часа.
7. При  подписване  на  договора  се  прави  оглед  на  автомобила,  подписва се  приемо-предавателен  протокол    и  се  отбелязват  евентуалните забележки. При  връщане  на  автомобила  се  прави  отново  оглед  и  при установяване  на  повреди  и  липси  по  вина  на  Наемателя,  те  се  заплащат от  него  по  пазарни  цени.
8. Наемната  цена  включва  пробег  без  ограничение  на  изминатите километри, поддръжка  на автомобила,      застраховка "Гражданска отговорност",  застраховка  "Пълно  Автокаско”  на  автомобила  и  платена пътна  такса (Винетка).

ІІ.ПРИЕМАНЕ  И  ПРЕДАВАНЕ  НА  АВТОМОБИЛА 

9. Автомобилът  се  предава  на  Наемателя  в  изправно  техническо  състояние  с  оборудване,  отразено  в  приемно-предавателния  протокол,  неразделна  част  от договора.Наемателят  е  длъжен  при  приемането  на  автомобила  да  провери  неговото  състояние  и  незабавно  да  съобщи  на  Наемодателя  евентуалните  свои  възражения.
10. Наемателят  се  задължава  да  върне  автомобила,  заедно  с  всички  предадени  му  документи  на  мястото,  където  е  посочено  в  договора,  в  уговорения  срок  и  в  състоянието,  в  което  е  предаден,  като  условията,  при  които  става  връщането  се  отразяват  в  приемно-предавателния  протокол.
11. Автомобилът  се  предава  измит  и  почистен. Ако  Наемателят  върне  автомобила  мръсен  и  непочистен,  то  той  се  задължава  да  заплати  на  Наемодателя  разходите  за  почистването  му.
12. Ако  Наемателят  откаже  да  подпише  приемно-предавателния  протокол  при  връщането  на  автомобила,  същият  се  подписва  едностранно  от  Наемодателя  и  от  свидетел,  удостоверяващ  отказа,  като  констатациите  в  протокола  обвързват  и  страната,  отказала  да  го  подпише  и  могат  да  се  ползват  като  доказателство  в  съда. 
13. В  случай  на  повреда  на  наетия  автомобил,  дължаща  се  на  фабричен  дефект  и/или  естествено  износване  на  някой  детайл,  Наемодателят  е  длъжен  да  подмени  повредения  автомобил  с  друг  от  същия  вид,  ако  Наемателя  желае  това,  в  срок  до  два  работни  дни. В  тези  случаи  Наемодателят  е  длъжен  да  удължи  срока  на  договора  най-малко  с  толкова  време,  колкото  е  изгубено  от  момента  на  повредата  до  момента  на  подмяната  на  автомобила.
14. Наемателят  при  получаване  на  автомобила  се  задължава  да  заплати  на  Наемодателя  депозит,  в  размер,  посочен  в  тарифата  при  подписването  на  този  договор. Платеният  депозит  служи  за  гарантиране  добросъвестното  изпълнение  на  задълженията  на  Наемателя  по  договора,  както  и  за  обезщетяване  на  Наемодателя  за  вреди  по  наетия  автомобил,  настъпили  по  време  на  действие  на  договора. При  връщане  на  автомобила  от  Наемателя,  при  положение,  че  по  наетия  автомобил  няма  щети  и  Наемателят  е  изпълнил  всички  свои  задължения  по  договора,  то  депозитът  се  възстановява  на  Наемателя  в  пълния  му  размер.
15. В  случай,  че  Наемателят  не  е  изпълнил  което  и  да  е  от  своите  задължения  по  договора,  Наемодателят  има  право  да  задържи  целия  депозит  или  такава  негова  част,  която  да  го  възмезди  за  претърпените  вреди  по  автомобила  в  резултат  на  експлоатацията  му,  евентуално  за  липсващи  части,  детайли  и/или  гориво,  или  за  разходите,  необходими  за  възстановяване  в  състоянието,  в  което  е  бил  предаден  автомобила  при  сключване  на  договора. Задържането  на  депозит  от  Наемодателя  в  гореизброените  случаи  не  отменя  имуществената  отговорност  на  Наемателя  за  вреди,  претърпени  от  Наемодателя  в  размер,  надхвърлящ  стойността  на  автомобила.
16. В  случай,  че  депозитът  е  блокиран  от  кредитна  карта  и  са  налице  условията  за  неговото  пълно  или  частично  задържане  от  Наемодателя,  то  Наемателят  дава  неотменното  си  и  безусловно  съгласие  за  усвояването  му (получаването  му)  от  страна  на  Наемодателя.

III.ЦЕНИ  И  НАЧИН  НА  ПЛАЩАНЕ 

17. Пълната  наемна  цена  за  автомобила  и  депозита  се  заплащат  при  получаване  на  автомобила  и  подписване  на  приемно-предавателния  протокол.
18. Наемната  цена  не  включва  горивото. При  връщане  на  автомобила  с  непълен  резервоар,  липсващото  гориво  се  заплаща  от  Наемателя. 
19. Наемната  цена  не  включва  глоби  и/или  всякакъв  вид  санкции,  които  се  налагат  от  контролните  органи  на  шофьора  за  неспазване  от  негова  страна  на  Закона  за  движение  по  пътищата  или  други  нормативни  разпоредби  на  Република  България.

ІV.НЕУСТОЙКИ 

20. 3а закъснение за връщане на наетия автомобил съгласно уговорените в договора срокове, Наемателя      дължи      следните  неустойки:
20.1. 3а  закъснение  до  4 (четири)  часа  Наемателя  дължи  неустойка  в  размер  на половината  от  дневната  наемна  цена. 
20.2. 3а  закъснение  от  4  до  8 (осем)  часа  Наемателя  дължи  неустойка  в  размер  на  1  (една)  дневно -  наемна  такса.
20.3. 3а закъснение от 8 (осем) до 24 (двадесет и четири) часа  Наемателя  дължи  неустойка  в  размер  на  2 (две)  дневно-наемни  такси. 
20.4.3а  всеки  следващ  ден  закъснение  Наемателя  дължи  неустойка  в  размер  на  2 (две)  дневно-наемни  такси.

V. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И  ОТГОВОРНОСТИ  НА  НАЕМАТЕЛЯ 
21. Наемателят  носи  пълна  материална  отговорност  и  се  задължава  независимо  от  вината  си  да  заплати  на  Наемодателя  при  връщане  на  автомобила  освен  неустойка  и  пълно  обезщетение  по  отношение  на  стойността  на  автомобила,  необходима  за  възстановяването  му  в  първоначален  вид,  включително  разноските  по  връщане,  ремонт,  пропуснати  ползи  от  наем  за  времето,  необходимо  за  възстановяване,  в  случаите  на:
21.1. Щети,  загуби  или  кражби  на  автомобила  или  части  от  него  и  неговото  оборудване,  описано  в  приемно-предавателния  протокол,  както  и  при  пожар  или  счупване  на  стъкло  и  липса  на  Констативен  протокол  за  ПТП  от  Полицията/КАТ.
21.2. Щети,  загуби  или  кражби  на  автомобила  или  части  от  него  и  неговото  оборудване,  описано  в  приемно-предавателния протокол,  както  и  при  пожар  или  счупване  на  стъкло  и  наличие  на  Констативен  протокол  за  ПТП  от  Полицията/КАТ,  в  който  е  констатирана  вина  на  Наемателя.
21.3. Щети  на  автомобила  или  части  от  него  и  неговото  оборудване,  описано  в  приемно-предавателния  протокол,  както  и  при  пожар  или  счупване  на  стъкло,  които  са  причинени  с  пряк  умисъл  от  Наемателя. 
21.4. Щети  и  загуби,  настъпили  вследствие  на  управление  на  автомобила  под  влиянието  на  алкохол  или  други  упойващи  средства. 
21.5. Щети  и  загуби,  настъпили  вследствие  на  предоставяне  на  автомобила  на  трето  лице,  което  не  е  упълномощено  в  договора  да  го  управлява  или  не притежаващо  валидно  свидетелство  за  правоуправление  на  наетия  автомобил.
21.6. Щети  по  гумите,  джантите,  шасито  или  ходовата  част  на  автомобила,  които  не  са  причинени  от  пожар  или  пътно-транспортно  произшествие,  удостоверено  с  Протокол  от  Полицията/КАТ. 
21.7. Невръщане  от  Наемателя  (заедно  или  поотделно)  на:  свидетелството  за  регистрация,  ключа  за  стартиране  и  дистанционното  управление  за  автомобила,  полицата  за  "Гражданска  отговорност"  при  кражба  на  автомобила  от  трето  лице.
21.8. Щети,  настъпили  при:  използване  на  автомобила  за  теглене  на друго  МПС  или  ремаркета,  както  и  при  участия  в  състезания, обучения,  тренировки  или  изпитания;  при  пренасяне  на  едри  насипни или  други  товари.
21.9.Загубване,      унищожаване      или      кражба      на      свидетелство      за регистрация,  ключ  за  стартиране,  дистанционно  управление,  знак  за технически  преглед  или  номера/та  на  автомобила,  в  които  случаи Наемателя  заплаща  разноските  по  възстановяването  им  в  двоен размер.
22. Наемателят  е  длъжен:
22.1. Да  плаща  наемната  цена  и  депозита  по  начина  и  в  сроковете, посочени  по-горе.
22.2. Да  ползва  автомобила  по  предназначение  и  да  го  стопанисва  с грижата  на  добър  стопанин.
22.3. Да    не  допуска    наетия    автомобил  да    напуска    пределите    на Република  България.
22.4. Да      не      оставя      ключа      и      свидетелството      за      регистрация      в автомобила.
22.5. Да  върне  автомобила  след  прекратяването  на  договора,  в  същото състояние,  в  което  е  бил  предаден,  като  се  отчита  обичайното  му изхабяване.
22.6. При  настъпване  на  злополука,  щета  или  повреда  да  предприеме всички  необходими  мерки  за  спасяване  на  наетото  МПС  и  ограничаване на  щетите  по  него.
22.7. В  случай  на  пътно-транспортно  произшествие,  кражба,  щета, злополука  или  какъвто  и  да  е  инцидент,  свързан  с  наетия  автомобил-да спазва  изискванията  на  Закона  за  движение  по  пътищата  и  Правилника за  неговото  прилагане,  относно  протоколи  и  други  документи,  издавани от  Полицията/КАТ.
22.8. При      настъпване      на      щета/злополука,      Наемателят    е    длъжен незабавно  да  уведоми  Наемодателя  за  това,  като  съобщи  и  всички факти,  обстоятелства  и  данни(имена  на  свидетели  и  др.)  във  връзка  с нея,  както  и  да  окаже  пълно  съдействие  на  Полицията/КАТ  за  издаване на  Протокол  за  Пътно-транспортно      произшествие,  като  е  длъжен  да  го предаде  на  Наемодателя.Да  окаже  пълно  съдействие  на  Наемодателя и  на  застрахователната  компания  за  изясняване  на  инцидента  и нанесените  щети.
23. Наемателят  няма  право:
23.1. Да  пренаема  автомобила  и  да  го  преотстъпва  на  трети  лица.
23.2. Да  използва  автомобила  за  теглене  на  друго  превозно  средство или  ремаркета,  както  и  да  участва  в  състезания,  обучения,  тренировки или  изпитания,  да  пренася  едри  насипни  и  други  товари.
23.3. Да    управлява    автомобила    в    нетрезво    състояние,    или    след употреба  на  наркотици  или  други  упойващи  средства.
23.4. Да  ползва  автомобила  извън  пределите  на  Република  България.
23.5. Да      продава      или      залага      наетия      автомобил,      екипировката, инструментите  и  оборудването  към  него.
24. Неизпълнение  на  задължението  за  връщане  на  наетия  автомобил  от страна  на  Наемателя  за  повече  от  24 (двадесет  и  четири)  часа,  считано от  часа  на  връщане  посочен  в  договора,  се  смята  за  обсебване  и Наемодателят  уведомява  компетентните  органи,  като  си  запазва  и всички  права  по  този  договор.
25. Наемателят  декларира,  че  знае  следните  обстоятелства:  наетия автомобил  не  е  негова  собственост;  с  настоящия  договор  автомобила му  се  дава  да  го  държи,  пази  и  управлява;  Наемателят  няма  право  да третира  наетия  автомобил  като  свой  и  ако  стори  това  -  отговаря  по чл.206  от  Наказателния  кодекс  за  обсебване.
26. Ако  Наемателят  желае  да  удължи  срока  на  договора,  той  трябва  да уведоми  за  това  Наемодателя  не  по-късно  от  48 (четиридесет  и  осем) часа  преди  изтичане  на  договора  и  да  сключи  нов  писмен  договор.
27. Наемателят  може  да  поиска  продължаване  срока  на  договора  преди изтичане  на  срока  му,  включително  и  по телефона.В  случай  на  съгласие от  страна  на  Наемодателя,  договорът  се  счита  за  продължен    с 24 (двадесет  и  четири)  часа. Така  продължения  договор  не  може  да  бъде отново  продължаван.
28. Наемодателят  си  запазва  правото  да  си  върне  владението  върху автомобила,  без  предупреждение,  по  всяко  време  и  за  сметка  на Наемателя,  ако  автомобилът  се  използва  от  него  в  нарушение  на настоящия  договор.

VІ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

29.Всички  изменения  и  допълнения  на  договора,  както  и  всички  документи,  във  връзка  с  изпълнението  му  са  валидни,  ако  са  съставени  в  писмена  форма  и  са  подписани  от  упълномощени  представители  на  страните.
30. 3а  неуредените  в  договора  въпроси  се  прилагат  разпоредбите  на  действащото  законодателство  на  Република  България.

Настоящия  договор  се  състави  и  подписа  в  два  еднообразни  екземпляра-по  един  за  всяка  от  страните,  като  неразделна  част  от  него  е  и  Приемно-предавателния  протокол.

 


 • Актуално
© 2010 Tzarevo renta car Service manuals - Sony service apteki lekarstva - botanicus.bg - Markovi oblekla - MBI Corp